ฟิสิกส์นอกกรอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. ผู้เรียนกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. นิสิต/ นักศึกษา
3. บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 45 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำฟิสิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันได้

จำนวนทฤษฏีเชิงปฎิบัติการ จำนวน 45 ชั่วโมง
Part 1: ระบบหน่วยและเวกเตอร์ภาษานักฟิสิกส์
Part 2: การเคลื่อนที่ในโลกฟิสิกส์แบบ 1D และ 2D
Part 3: แรงและกฎการเคลื่อนที่ในชีวิตประจาวัน
Part 4: งานและพลังงาน
Part 5: สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น
Part 6: การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด
Part 7: คลื่นและเสียงกับการประยุกต์ใช้
Part 8: ของไหล อุณหพลศาสตร์
Part 9: ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
Part 10: ทัศนศาสตร์ของแสงและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
Part 11: ฟิสิกส์ยุคใหม่และฟิสิกส์ควอนตัมจากหนังสู่โลกความจริง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
โทรศัพท์ : 086-4084701
E-mail : jiraporn_pon@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง