ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่างคณะที่มีความสนใจ

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 18 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 27 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 4,000 บาท ต่อคน รวมอุปกรณ์
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความสําคัญ ประวัติ วิวัฒนาการของวรรณกรรมสําหรับเด็กในประเทศไทยและ ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ แนวคิด คุณค่าในวรรณคดีและวรรณกรรม
3. เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของภาษากาย และการใช้เสียงในการเล่าเรื่อง
4. เพื่อออกแบบและผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา
5. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ภาษากาย เสียง และสื่อในการเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา

ศึกษาความสําคัญ ประวัติ และวิวัฒนาการของวรรณกรรมสําหรับเด็กในประเทศไทย ประเภทของ วรรณกรรมสําหรับเด็ก วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวคิด คุณค่าในวรรณคดีและวรรณกรรมจากหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ศึกษาความสําคัญของภาษากาย ฝึกการใช้ภาษากายและเสียงในการเล่าเรื่อง การออกแบบและผลิต สื่อการสอนวรรณกรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกการใช้ภาษากาย เสียง และสื่อในการเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กประถมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร. สุนทร เทียนงาม ตําแหน่ง อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทรศัพท์ : 087 0704803
E-mail : thienngam@hotmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง