สื่อของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล Instructional Medias, Toys and Raisings Young Children in the Digital Age

คณะครุศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1.นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2.นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
3.โรงเรียนเครือข่าย (กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 18 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 27 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 4,000 บาท ต่อคน รวมอุปกรณ์
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อ มีทักษะในด้านการใช้สื่อพื้นฐานและสื่อดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือกของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบสื่อ ของเล่น เพื่อสร้างวินัยเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนทดลองใช้สื่อพื้นฐาน สื่อดิจิทัล ของเล่น และประเมินการใช้สื่อ ของเล่นได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ/ของเล่นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้

การวิเคราะห์ เลือก ประยุกต์ ออกแบบและผลิต สื่อ ของเล่นและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การบูรณาการสื่อของเล่นกับกิจกรรมประจําวัน โดยใช้แนวคิดของเล่น ทฤษฎี สื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษาปฐมวัยการทดลองใช้และประเมินคุณภาพของสื่อและของเล่น การใช้สื่อพื้นฐานและสื่อยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดทางดิจิทัลการสร้างวินัยเชิงบวกให้ เด็กการสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์และ จิตใจให้กับเด็ก กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ชื่อ-นามสกุล ผศ.อารีย์ เรืองภัทรนนต์
ตําแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 089 8142086
E-mail : areepromlek9@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง