อนามัยครอบครัวสำหรับผู้สูงวัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
2. เจ้าหน้าที่สถานดูแลผู้สูงอายุ
3. อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
4. คลีนิคหมอครอบครัว หรือ รพ.สต.
5. โรงพยาบาลชุมชน
6. ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวสำหรับผู้สูงวัยให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อสร้างทักษะของบุคคลในดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

Part 1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ
Part 2: การให้คำปรึกษาในงานอนามัยครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ
Part 3: การจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
Part 4: ศาสตร์ชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟอเรนไทน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0819250897
E-mail : ann_sdu@hotmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง