อนามัยครอบครัวสำหรับวัยรุ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
2. อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
3. คลีนิคหมอครอบครัว หรือ รพ.สต.
4. ครูแนะแนว
5. ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวสำหรับวัยรุ่นให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อสร้างทักษะของบุคคลในดูแลสุขภาพของวัยรุ่นในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

Part 1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวสำหรับวัยรุ่น
Part 2: แนวทางการดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่นเพื่อการอยู่ในสังคม
Part 3: การให้คำปรึกษาในงานอนามัยครอบครัวสำหรับวัยรุ่น
Part 4: การวางแผนการจัดบริการอนามัยครอบครัวสำหรับวัยรุ่น

ชื่อ-นามสกุล ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0864001196
E-mail : mooknet@hotmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง