อนามัยครอบครัวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ผดด.)
2. อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
3. อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
4. คลีนิคหมอครอบครัว หรือ รพ.สต.
5. ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อสร้างทักษะของบุคคลในดูแลสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

Part 1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
Part 2: การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนถึงวัยเรียน
Part 3: กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
Part 4: การให้คำปรึกษาในงานอนามัยครอบครัวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ชื่อ-นามสกุล ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0864001196
E-mail : mooknet@hotmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง