อาหารพื้นบ้านไทย (Thai Indigenous Food)

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 30 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 5,800 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม รูปแบบและตำรับของอาหารพื้นบ้านไทย
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการเตรียมส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และ วิธีการปรุงประกอบอาหารพื้นบ้านไทย
3. สามารถใช้วัตถุดิบอาหารทดแทน และคำนวณค่าพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้าน ไทยได้

ความสำคัญ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม รูปแบบของอาหารพื้นบ้านไทย ส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร วิธีการประกอบอาหารพื้นบ้านไทย พฤติกรรมการบริโภคของท้องถิ่น คุณค่าทาง โภชนาการของอาหารพื้นบ้านไทย และการตลาดสาหรับอาหารพื้นบ้านไทย

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
โทรศัพท์ 080 617 2529
E-mail : tita_foo@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง