อาหารสวนดุสิต Suan Dusit Thai Cuisine(Thai Cuisine and Desserts)

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6 หรือสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 20 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 40 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 6,500 บาท ต่อคน รวมอุปกรณ์
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจตํารับของอาหารสวนดุสิต
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและการประกอบอาหารสวนดุสิต
3. นักศึกษามีความรู้ในการจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟ และมีทักษะในการปฏิบัติอาหารสวนดุสิต

เอกลักษณ์อาหารสวนดุสิต เครื่องปรุง เครื่องแนม เครื่องจิ้ม เครื่องเคียง เทคนิคการประกอบอาหาร
การจัดสํารับอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือและการจัดบริการอาหาร การจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร การเลือกใช้ผ้าใน การจัดบริการอาหาร การจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร มาตรฐานการบริการและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการให้บริการอาหาร

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า ตําแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ : 089 9057929
E-mail : uneconomic@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง