เทคนิคการให้คาปรึกษาสำหรับภาวะซึมเศร้า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับภาวะซึมเศร้าให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับภาวะซึมเศร้าในชีวิตประจำวันได้

Part 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
Part 2: การประเมินภาวะซึมเศร้า
Part 3: จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อเลี่ยงภาวะซึมเศร้า
Part 4: เทคนิคการให้คำปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้าในชีวิตประจำวัน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
โทรศัพท์ : 0991536668
E-mail : sirawanr@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง