เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวันได้

Part 1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพ
Part 2: ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (health information systems)
Part 3: เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (wearable technologies) เพื่อดูแลสุขภาพ
Part 4: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อดูแลสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา
ตําแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 086 4084701
E-mail : jiraporn_pon@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง