โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1/2565 (ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนม และเบเกอรี่)

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา : จำนวน 2 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน :
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 20 คน/หลักสูตร

1. เพื่อจัดบริการวิชาการในรูปแบบการเรียนการสอนเทคนิคการประกอบอาหารในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการยอมรับในเชิงวิชาการ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกฯ และมหาวิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีพันธกิจในการ พัฒนาส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในด้านการประกอบอาหารทั้งในรูปแบบการจัดอบรม และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเบเกอรี่ และอาหารในโอกาสพิเศษต่างๆเพื่อการจัดจำหน่าย การจัดบริการตามคำร้องขอของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมถึงการกำกับดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น
ทางศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1/2565 (ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนม และเบเกอรี่) ขึ้น โดยจัดอบรมอาหาร ขนม และเบเกอรี่ สำหรับนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมากยิ่งขึ้น

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง