ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม (Introduction to Raw Material and Preparation)

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 30 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 5,500 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจลักษณะสําคัญของวัตถุดิบ การเลือกซื้อ การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ อาหาร การตรวจรับวัตถุดิบอาหาร และการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละประเภทเพื่อการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการปรุงประกอบ และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้ เหมาะสมกับอาหารประเภทต่าง ๆ

ประเภทของวัตถุดิบ หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อการปรุงประกอบให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ หลักการทําสต็อก การใช้ประโยชน์จากเครื่องเทศและสมุนไพร การ ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ และการเก็บรักษา เกณฑ์ตัดสินคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ผลของ วัตถุดิบที่มีต่อคุณภาพอาหาร และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ 080 617 2529
E-mail : tita_foo@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง