ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย Local and Contemporary Thai Desserts

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 30 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 7,500 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. นักศึกษามีความรู้ตํารับขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยท่ีนิยมในปัจจุบัน
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและการประกอบขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
3. นักศึกษามีความรู้ในการจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟและมีทักษะในการปฏิบัติขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยได้

ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยที่นิยมในปีจจุบัน ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือ ในการเตรียมและการประกอบขนมไทย การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟ ฝึกปฏิบัติขนมไทย ได้แก่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมโค ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวมูนหน้าต่าง ๆ ข้าวตู ข้าวเหนียวหน้านวล ข้าวต้มมัด ข้าวเม่าคลุก ขนมครก เล็บมือนาง ตะโก้ ขนมเปียกปูน ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมสอดไส้ ขนมชั้น ขนมถ้วย ตะไล ขนมสาลี่อบ ขนมบ้าบิ่น ขนมหม้อแกง กล้วยบวดชี ขนมปลากริม บัวลอย ลอดช่องน้ำกะทิ ทับทิมกรอบ สาคูเปียก กล้วยเชื่อม ขนมขี้หนู ไข่หงส์ และขนมกง

ชื่อ-นามสกุล ผศ. บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ ตําแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 089 5218025
E-mail Boonyaporn_chu@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง