คลิก รับสม้ครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7uz_vF_wDeYkBnAH9BItXXKsMbkotZZ2_VY1bw-NG6ZU-Ww/viewform