เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการขอดูข้อมูลภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงออกประกาศไว้ดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคค กล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพของทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น ที่เข้ามาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บริเวณอาคารและสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าใช้อาคารสถานที่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
3.1 มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     3.1.1 การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ
     3.1.2 การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ
     3.1.3 การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้ง
     3.1.4 การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์
     3.1.5 การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสในกระบวนการยุติธรรม
3.2 กล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
3.3 มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
4.1 ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น
4.3 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้
5.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น
5.2 มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม
6.1 ข้อมูลภาพวิดีโอ
     6.1.1 มหาวิทยาลัยอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกิน ๒๐ วัน ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น ข้อมูลภาพจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้
     6.2.2 มหาวิทยาลัยอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
6.2 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในแบบฟอร์มขอดูภาพจากระบบกล้องวงจรปิด เพื่อยื่นยันตัวตน ประกอบหลักฐานในการขอการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลภาพจากระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บไว้ไม่เกิน ๑ ปี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน โดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน "การติดต่อมหาวิทยาลัย" คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ ในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือคำสั่งศาล การขอเข้าถึงข้อมูลและรับสำเนา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องแนวปฏิบัติการขอดูข้อมูลภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2562
7.2 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยต้องเป็น
     7.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้กับมหาวิทยาลัย และ
     7.2.2 กรณีที่มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่าน
7.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
     สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย (หรือของบุคคลอื่น) ได้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่าน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของท่าน หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
7.4 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย
     ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตาม
7.5 สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยหรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากท่านเชื่อว่ามหาวิทยาลัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้บังคับ
     การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     ทั้งนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ มหาวิทยาลัยจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน ช่องทางการติดต่อเป็นดังนี้
  • โทรศัพท์ หมายเลข 022445555
  • https://www.facebook.com/dusit.ac.th
  • email :  servicecenter@dusit.ac.th
     ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้
     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัยและถือคำวินิจฉัยเป็นที่สุด