295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0 2244 5000
โทรสาร : 0 2243 0457
email : sdu_pr@dusit.ac.th

map