sdu university

ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของความสามารถทางวิชาการที่มีอยู่เดิมและปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญดั้งเดิมที่โดดเด่นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ การสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นแบบฉบับของสวนดุสิต จากภาวะผู้นำองค์กรได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของสวนดุสิต 6 ประการ ประกอบด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดี การศึกษาหาความรู้และพัฒนานวัตกรรม ความมีวินัย การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความเป็นระเบียบ ความประณีต และความรู้จริงในสิ่งที่ทำ อันนำมาซึ่งความเป็นตัวตนของ “สวนดุสิต” ในวันนี้ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

Suan Dusit University

          Throughout the past 90 years of transition from Home Science Secondary School to
Suan Dusit University, the University’s unique identities have been continuously developed from its academic strength foundation abide by the changing environment of the academic context.
The University’s identities accumulate from its outstanding primary areas of expertise accepted by national and international communities. These areas of expertise include Culinary Arts,
Early Childhood Education, Service Industry, and Nursing and Health Sciences, which are all
well-prepared to satisfy local and social demands. Based on the critical roles of creation of innovation, appropriate technology usage, and adopting its leadership management style, the Suan Dusit Culture exclusively generated six remarkable qualities: good personality, new knowledge seeking and innovation development, self-discipline, open-mindedness, technology utilization, neat and orderly task completion, as well as knowledgeable ability. Consequently, all these qualities lead to the current identity known as “Suan Dusit” and form a significant foundation for future development.

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ภายใต้การบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ

“ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization

 

หลักสูตรที่เปิดสอน Curriculum

คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)

ที่อยู่/Contact Address: สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2

โทรศัพท์: 0 2244 5500-2         โทรสาร: 0 2244-5509

Office of the Dean, The Faculty of Education Science at Building 4, 2nd Floor

Tel: +66 2244 5500-2              Fax: +66 2244-5509

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
  • สาขาวิชาการประถมศึกษา (Elementary Education)

ระดับปริญญาโท Master’s degree

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education)
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Teaching English at Primary Education Level)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education)
  • สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (Early Childhood and Primary Education Management)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma Program)

 • สาขาวิชาล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreter)

 

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)

ที่อยู่/Contact Address: คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2423 9460           โทรสาร: 0 2423 9466

Faculty of Nursing      204/3 The 50th Royal Birthday Anniversary of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn Building, Sirindhorn Road, Bang Phlat Sub-District Bang Phlat District, Bangkok 10700

Tel: +66 2423 9460                Fax: +66 2423 9466

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( Certificate Program in Practical Nurse)

 

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)

ที่อยู่/Contact Address: สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336

โทรศัพท์: 0 2244 5700-2         โทรสาร: 0 2243 9142

Office of the Dean, The Faculty of Management Science at Building 3,

3rd Floor Room No.336

Tel: +66 2244 5700-2              Fax: +66 2243 9142

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management Program)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
  • ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Creative Business and Digital Technology)
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) (International Business (China-ASEAN Business)
  • เลขานุการทางการแพทย์ (Medical Secretary)

                   บริหารธุรกิจ 5 แขนงวิชา

  • นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร
   (Creative Marketing and Communication Design)
  • นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ (Innovative Entrepreneurship)
  • นวัตกรรมการเงินและการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล
   (Financial and Investment Innovation and Data Analysis)
  • นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Innovative Logistics Service Business)
  • นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Innovation for Human Resource Management)
 • บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)
  • นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
   (Innovative Communication Arts and Entrepreneurs)

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)    

ที่อยู่/Contact Address: สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1

โทรศัพท์: 0 2244 5800, 0 2244 5802-3    โทรสาร: 0 2241 8375

Office of the Dean, The Faculty of Humanities and Social Sciences at Building 1, 1st Floor

Tel: +66 2244 5800, +66 2244 5802-3    Fax: +66 2241 8375

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
  • ภาษาและการสื่อสาร (Language Literacy and Communication)
  • ภาษาอังกฤษ (English)
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology)
  • ภาษาจีนเพื่องานบริการ (Chinese for Service Career)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)

ที่อยู่/Contact Address: อาคารวิทยาศาสตร์ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2423 9401-6         โทรสาร: 0 2423 9419

Science Building 228-228/1-3 Sirindhorn Road, Bang Phlat Sub-District Bang Phlat District, Bangkok 10700

Tel: +66 2423 9401-6             Fax: +66 2423 9419

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (Bachelor of Science Program in Environmental Health and Disasters)          
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

 

โรงเรียนการเรือน (School of Culinary Arts)

ที่อยู่/Contact Address: อาคารวิทยาศาสตร์ เลขที่ 204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2423 9449-50       โทรสาร: 0 2423 9455

Science Building 204/3 Sirindhorn Road, Bang Phlat Sub-District Bang Phlat District, Bangkok 10700

Tel: +66 2423 9449-50            Fax: +66 2423 9455

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
  • คหกรรมศาสตร์ (Home Economics)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (Culinary Technology and Service)
  • โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย (Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness)
  • อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (Culinary Industry)

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (School of Tourism and Hospitality Management)

ที่อยู่/Contact Address: ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 32 ชั้น 2

โทรศัพท์: 0 2244 5714           โทรสาร: 0 2244 5710

Office of the Dean, School of Tourism and Hospitality Management at Building 32, 2nd Floor

Tel: +66 2244 5714               Fax: +66 2244 5710

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
  • ธุรกิจการโรงแรม (Hotel Business)
  • ธุรกิจการบิน (Airline Business)
  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ( Entrepreneur In Hospitality and Tourism Business )
  • สหวิทยาการการท่องเที่ยว ( Bachelor of Arts Program in Tourism )

 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (School of Law and Politics)

ที่อยู่/Contact Address: อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) ห้อง 303 ชั้น 3 145/9 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์: 0 2241 7191-4         โทรสาร: 0 2241 7195

The 50th Royal Birthday Anniversary of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn Building

(Suan Ruen Rue Dee) 3rd  Floor Room No. 303 145/9 Sukhothai Road Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300

Tel: +66 2241 7191-4              Fax: +66 2241 7195

ระดับปริญญาตรี  Bachelor’s Degrees

 • นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
  • กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (Public Law and Justice Administration)

ระดับปริญญาโท (Master’s degree)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Master of Arts

กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ Administrative Law and Public Administration

 

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

ที่อยู่/Contact Address: อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี)

ชั้น 3 145/9 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์: 0 2241 7191-5         โทรสาร: 0 2243 3408  

The 50th Royal Birthday Anniversary of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn Building

(Suan Ruen Rue Dee) 2nd  Floor Room 145/9 Sukhothai Road Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300

Tel: +66 2241 7191-5              Fax: +66 2243 3408

ระดับปริญญาเอก DOCTORAL DEGREE

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการศึกษา)

Doctor of Education, Program in Educational Leadership

Ed.D (Educational Leadership)

 

 

หน่วยบริการวิชาการ  Academic Service Point

สวนดุสิตโพล (Suan Dusit Poll) โทร: 0 2244 5210 -3 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ (Graphic Site Media & Printing Solutions) โทร: 0 2244 5080-2 สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and Information Technology) โทร: 0 2244 5301 , 0 2244 5242
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ (Suan Dusit Home Bakery) โทร:  0 2244 5440 ดุสิต นวดแผนไทย (Thai Massage) โทร: 0 2241 7273 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (Institute of Language, Art and Culture) โทร: 0 2244 5260-2
สำนักกิจการพิเศษ(The Office of Business Affairs) โทร: 0 2244 5370-8 สระว่ายน้ำ (Swimming pool) โทร: 0 2244 5430, 0 2243 7210 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
(The Music Teaching Project) โทร: 0 2244 5810
โรงแรมสวนดุสิตเพลส (The Suan Dusit Place) โทร: 0 2241 7571-80 ศูนย์สิ่งแวดล้อม (The Environmental Center) โทร: 0 2423 9407-12 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Center (Courseware & LMS Provider)) โทร: 0 2244 5315
บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด (Suan Dusit Rice Mill Co.,Ltd.) โทร: 0 2244 5372 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (La-Or Utis Demonstration School) โทร: 0 2244 5590-3 สำนักงานบริการอาคารและที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ (Office of Accommodation and Business Services) โทร: 0 2423 9492-5, 9499
โรงน้ำดื่มดุสิตา (Dusita Drinking Water) โทร: 0 2244 5380 ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) โทร: 0 2244 5391-2 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย (Office of Graduate School and Business Services-Suan Ruen Rue Dee Intersection) โทร: 0 2241 7191-5
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (SDHC: Suan Dusit Health Center) โทร: 0 2244 5435 ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (Disability Support Services) (DSS) โทร: 0 2244 5528-9 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) โทร: 0 2244 5286-7
โครงการอาหารกลางวัน1: ครัวสวนดุสิต (Suan Dusit Kitchen) โทร: 0 2244 5400-4 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development Center) โทร: 0 2241 6543-5 โครงการเมือนต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (หอมขจรฟาร์ม) Homkhajorn Farm โทร.0 2244 5041-2 Tel.+66 2244 5041-2
โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี (Dormitory of SDU, Suphanburi Campus) โทร: 035 969 6606 ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (Disability Support Services) (DSS) โทร: 0 2244 5528-9 สถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย กทม.) (Confucius Institute at Suan Dusit University) โทร: 02-244-5260
ศูนย์ปฏิบัติการเนย (Suan Dusit Butter Operational Center) โทร: 0 3596 9521 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต (Suan Dusit Academic Testing Center) โทร: 0 2244 5660-4 สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research And Development Institute) โทร: 0 2244 5280-4 

 

หน่วยบริการนวัตกรรมการวิจัย (Research Innovation Management) โทร: 0 2244 5285
0 2244 5288 

 

Café by Home โทร: 0 2244 5448 

 

Poll Café โทร: 0 2244 5269 

 

ศูนย์การศึกษา จำนวน 5 ศูนย์

ลำดับ
ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต
ที่ตั้ง
โทร/โทรสาร
1
ลำปาง
140 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์: 0 5422 8019, 0 5422 8016    โทรสาร: 0 5422 8019
2
นครนายก
ข4-490 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์: 0 3732 1590           โทรสาร: 0 3732 1591
3
สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ถ.ป่าโมกข์-สุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์: 0 3596 9630-3         โทรสาร: 0 3596 9634, 0 3596 9635
4
หัวหิน
66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 0 7550 0888           โทรสาร: 0 7550 0885
5
ตรัง
111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์: 0 7550 0888           โทรสาร: 0 7550 0885

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์: 0 2244 5101-5 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา SDU Service Center

โทรศัพท์: 0 2244 5555, 0 2244 5922

อีเมล : sdu_pr@dusit.ac.th

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2255 5000

295 Nakhon Ratchasima Road Dusit District, Bangkok 10300 Tel. +66 2244 5000

แนะนำมหาวิทยาลัย | ประวัติ | เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ | ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | แผนที่เส้นทาง | แผนผัง | การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | โครงสร้างมหาวิทยาลัย