คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานหรือการเข้าถึงบริการข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
   ประเภทของคุกกี้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
   1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ซึ่งลักษณะการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
   2 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่นการประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลนี้มาใช้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics, Facebook Pixel เป็นต้น
   ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) https://www.aboutcookies.org/how-to-manage-and-delete-cookies
   อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าถึงได้หรือทำงานได้ไม่ถูกต้อง
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลในส่วนต่างๆ แยกอยู่หลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ในกำกับของมหาวิทยาลัย