คณะ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

สถาบัน/สำนัก/ศูนย์

สวนดุสิตโพล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

สำนักกฏหมาย

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักกิจการพิเศษ

สถาบันภาษา/ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สภาคณาจารย์และพนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

หอพักศูนย์วิทยาศาสตร์