คณะ

คณะครุศาสตร์

 • การศึกษาปฐมวัย
 • การประถมศึกษา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  สาขาวิชาล่ามภาษามือ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัย
  และประถมศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  ระดับประถมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

สถาบัน/สำนัก/ศูนย์

สวนดุสิตโพล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักบริหารกลยุทธ์

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักกิจการพิเศษ

สถาบันภาษา/ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สภาคณาจารย์และพนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

หอพักศูนย์วิทยาศาสตร์