สายตรงอธิการบดี เป็นช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องเรียนการทุจริต สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านต่างๆต่อไป

* หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการประสานงานและติดต่อกลับ ขอความกรุณาใส่ e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง