มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ‘Kids Camp’ สำหรับน้องๆ หนูๆ เรากิจกรรมตามช่วงอายุ และความสนใจของผู้ปกครอง เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ และช่วยพัฒนาของน้องๆอย่างเหมาะสม

• วิชาการเด่น 
Academic Boost Up : สำหรับน้องๆ 3-6 ปี และ 7-12 ปี พัฒนาความพร้อมด้านเชิงวิชาการต่างๆ วิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลื่อนชั้นเรียน

• เน้นกิจกรรม 
🌟Let’s plays: สำหรับน้องๆ 1 ปี 3 เดือน – 3 ปี เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ
🌟Life Survival : สำหรับน้องๆ 3-6 ปี เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข รู้จักคุณค่าของตนเองและสิ่งรอบตัว ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ
และสำหรับ 7-12 ปี ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เน้นการเคลื่อนไหว ท้าทายทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าทำ สร้างพลังเชิงบวก พร้าวก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตประจำได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 👉🏻 SUAN DUSIT THE OPEN 📞 082-970-4075 02-244-5599
หรือห้องธุรการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 😍