นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากการแข่งขันการปรุงอาหารในระดับอุดมศึกษา “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR STAR CHEF : SECRET OF SAUCE” ภายใต้ชื่อทีม “อย่าบอกแม่นะ” ประกอบด้วย นายบวรนันท์ ประเสริฐสันธิ์ นายธนาธิป อินทร์สวัสดิ์ และนายต้นหนาว จันทร์พรม โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และนายนพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นที่ปรึกษา การแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร