ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน งานบริการผู้สูงอายุ-สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย