ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา-มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต