ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)-มหาวิทยาลัยนเรศวร