ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ Cyber Security & PDPA Ultimate Guide for Education (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย