ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบกาปริมาณงาน ค่าวุสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี