กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 28 กันยายน 2565 โดยทีมวิทยากร ได้แก่ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.นุชฤดี รุ่ยใหม่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการสำหรับการอบรมในวันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นการอบรมหัวข้อ “ฝึกฝนการเขียนพรรณนา : สะท้อนมุมมองงานเขียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเขียนสื่อความ เขียนเชิงพรรณนาได้อย่างถูกต้องชัดเจน ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไซต์ ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กันยายน 2565