ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2565 (คลิก)
แบบเสนอชื่อ (คลิก)