ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อตาม link ที่แนบ
😷 ทั้งนี้เพื่อลดการรวมตัวอันเป็นภาวะเสี่ยงต่อสถานการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิจึงพิจารณางดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะทำการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณา
⚠️ ผู้ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อที่แนบ กรุณานำส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีเลขที่บัญชี และมีชื่อที่ตรงกับผู้รับทุนการศึกษา ที่ E-mail: foundation@sabina.co.th ตามขั้นตอนด้านล่าง ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กรณีไม่นำส่งตามกำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์
💵 ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
📢…เอกสารประกาศรายชื่อ : https://shorturl.asia/LOE4C