คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=837

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Service Center โทร. 022445555