ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2566 (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2566
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
กำหนดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 08.00 – 10.00 น.
ผู้ที่ไม่มาออกเสียงลงคะแนนในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด อาคาร 2 ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2244 5470-1 โทรภายใน 5470-1