คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2566
สมัคร Online https://tcas.dusit.ac.th/
ดูรายละเอียด https://tcas.dusit.ac.th/?p=1393
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022445503