คณะกรรมการสภามหาวิทยาถัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน