บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 29 มกราคม 2565


โรงเรียนการเรือน วันที่ 3 สิงหาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันที่ 9 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 สิงหาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วันที่ 16 สิงหาคม 2565