โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ 2565) (ออนไลน์)