โรงเรียนสาธิตละอออุทิศและสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการ October Camp 2022 ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565

 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศและสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการ October Camp 2022 ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง รวม 5 กิจกรรม ดังนี้

– ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2565
1) Let’s Play สำหรับช่วงอายุ 1 ปี 3 เดือน – 2 ปี 11 เดือน และ 3-6 ปี
2) Life Survival สำหรับช่วงอายุ 7-12 ปี

– ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2565
1) Discovery outing for pre-kindergarten สำหรับช่วงอายุ 1 ปี 3 เดือน-2 ปี 11 เดือน
2) Discovery outing for kindergarten สำหรับช่วงอายุ 3-6 ปี
3) Discovery outing for primary สำหรับช่วงอายุ 7-12 ปี

**สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยแสกน Qr-code ในแผ่นประชาสัมพันธ์ หรือ https://bit.ly/3R5CtvT
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2244 5590, 93 หรือ Line official: @laorutis

 
 

Share This Page