มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 รอบที่ 2 Quota รับสมัครระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 รอบที่ 3 Admission รับสมัครระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และรอบที่ 4 Direct Admission ติดตามกำหนดการจากประกาศมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียด และสมัครเรียนได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Suan Dusit Service Center โทร.0 2244 5555  Line : @suandusit หรือ facebook : https://www.facebook.com/dusit.ac.th