บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 022417191-5 ต่อ 4135 และ 4121