แบบสำรวจบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)
***หมายเหตุ แบบสำรวจนี้เป็นการสำรวจจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563-2564
ส่วนการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสั่งจองชุดครุยนั้น จะแจ้งกำหนดให้ทราบภายหลัง ที่ www.dusit.ac.th (กรุณาตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 29 มกราคม 2566)