คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(Certificate Program for Nurses’aides/Caregivers) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 29,900 บาท
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 024239465

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1641