คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทูลเกล้าถวาย
ชุดสื่อการสอนปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาด้วยแพลตฟอร์ม CiRACORE
โดย ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา (AI CENTER FOR EDUCATION) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ CiRA EDUCATIONs CiRA ROBOTICS สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #SDU #KMITL https://www.dusit.ac.th/home/2023/1098265.html

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทูลเกล้าถวาย ชุดสื่อการสอนปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา (AI CENTER FOR EDUCATION)

นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงาน Young Ombudsman Award ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” https://www.dusit.ac.th/home/2023/1098150.html

นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงาน Young Ombudsman Award ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน”


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน
“The 48th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “The 48th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับดีมาก ของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี -ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และนางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม เข้ารับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ม.สวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวด Pitching ธุรกิจ ในโครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวด Pitching ธุรกิจ ในโครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยโครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3 เป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะผู้ประกอบการจำนวน 74 บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ช่องทางการขายอย่างยั่งยืน โดยสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น 1 ใน 6 หน่วยงาน ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานโครงการฯ ให้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อประกวด Pitching ธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการจาก 8 องค์กรพันธมิตร ได้แก่หอการค้าไทย CPALL Makro Lotus’s PIM บุญรอด ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และ SME D Bank เป็นกรรมการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคว้า 2 รางวัล ได้แก่ ร่างวัล Popular vote และรางวัลเหรียญเงิน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I New Gen Award 2023
ผลงาน สารสีชีวภาพจาก Monascus purpureus สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี
ผลงานของนางสาววนิดา สีวิสาร นางสาวรัชนีกร จันสกุล และนางสาวสุมินตรา บุพศิริ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยื่ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยมี ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Popular vote และ
รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (l-New Gen Award 2023) ระดับ
อุดมศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม | New Gen Award 2023 ภายใต้งาน "วัน
นักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566

ม.สวนดุสิต คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
ประจำคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต รับโล่รางวัล เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง จากผลการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Green & Clean University นับเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ตั้งแต่ ปี 2562-2564 วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow (FHEA) of Suan Dusit Universityขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow (FHEA) of Suan Dusit University


มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2 3 Fellows HEA of Suan: Dusit University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2 6 Fellows HEA of Suan Dusit University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ SENIOR FELLOW (SFHEA) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คนแรกของมหาวิทยาลัย


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)