มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครผ่านระบบ Online ที่ https://tcas.dusit.ac.th Click > เมนูสมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 022445504 หรือ
บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 022417191 ต่อ 4121 4123