ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์โหงวเฮ้ง” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณพัชราภรณ์  คงสวัสดิ์  นักวิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ลายผิว” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 203  อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน และออนไลน์ผ่าน ZOOM ไปยัง ศูนย์การศึกษา ลำปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

no images were found