คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 (Certificate Program for Nurses’aides/Caregivers) รุ่นที่1 ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 29,900 บาท
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://tcas.dusit.ac.th/?p=1641

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239465
Suan Dusit Service Center โทร. 022445555