1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖

2.แบบสมัคร / แบบเสนอชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3.แบบสมัคร / แบบเสนอชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต