📌📌📌 ขยายการส่งบทความ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 📌📌📌

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับเครือข่าย

ขอเชิญร่วมงาน
📣📣📣 งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5
(The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023) “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล”
(Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era)
ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานเชิงวิชาการร่วมกับเครือข่าย

📌วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญร่วมส่งบทความ ภายใน 15 พฤษภาคม 2566
และนำเสนอในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา

👉🏻 สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://sdnc.dusit.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02-423-9401-6