มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ ครูยุคใหม่ สื่อสารโดนใจผู้เรียน ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ ครูยุคใหม่ สื่อสารโดนใจผู้เรียน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย สุนทรียภาพทางภาษาไทย การฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารทางบวก ทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่โดนใจผู้เรียน เทคนิคการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ในการสื่อสารกับเด็กและผู้เรียนในวัยต่าง ๆ อีกด้วย