มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
(รุ่นที่ 2 รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2566
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2041