มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2 รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2063